Публічне акціонерне товариство "Управління будівництва Хмельницької АЕС"

Кімнати

Особлива інформація: Відомості про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів впродовж року
29.04.2018

1. Загальні відомості про емітента:
1.1. Повне найменування емітента:
ПАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС».
1.2. Організаційно- правова форма емітента: публічне акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21339688
1.4. Місцезнаходження: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин., вул.Ринкова, б.5;
1.5. Міжміський код, телефон та факс: (03842) 3-32-98, 3-23-73, 3-14-12,3-11-62;
1.6. Електронна поштова адреса: ubhaes@atrep.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.ub-haes.umi.ru
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
2. Текст повідомлення:
27.04.2018 року рiшенням №12 рiчних загальних зборiв акцiонерiв було попередньо надано згоду на вчинення значних правочинів будь-якого характеру, якi можуть вчинятися правлiнням Товариства впродовж не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, на сукупну вартiсть 200,00 млн.грн. та зобов"язано правлiння Товариства попередньо погоджувати вчинюванi ним значнi правочини з Наглядовою радою у разi, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)- 31764.00 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 629,64%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 361707 простих іменних акцій, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 211754 прості іменні акції, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення-211754, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення- 0.
3. Підписи. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства. Голова правління Д.П.Оцабрика.
Особлива інформація: Відомості про зміну посадових осіб
29.04.2018
1. Загальні відомості про емітента:
1.1. Повне найменування емітента:
ПАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС».
1.2. Організаційно- правова форма емітента: публічне акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21339688
1.4. Місцезнаходження: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин., вул.Ринкова, б.5;
1.5. Міжміський код, телефон та факс: (03842) 3-32-98, 3-23-73, 3-14-12,3-11-62/
1.6. Електронна поштова адреса: ubhaes@atrep.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.ub-haes.umi.ru
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб.
2. Текст повідомлення:
У зв’язку із закінченням повноважень наглядової ради, рішеннями річних загальних зборів №9 (протокол №24) від 27.04.2018 року припинено повноваження голови і членів наглядової ради, обраних рішенням 11 річних загальних зборів від 24.04.17 р.: Количев Олександр Кирилович, володіє часткою СК 0,02%; Оголюк Наталія Миколаївна, володіє часткою СК 0,0005%; Дяденко Володимир Миколайович, володіє часткою СК 1,0731%; Нікіфоров Микола Леонідович, володіє часткою СК 0,02%; Потопа Валерій Омелянович, володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,297%; Щасливий Петро Арсенович, володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,007%; Рожанська Тетяна Василівна, акціями емітента не володіє; Ткач Борис Андрійович, володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,009%; Величко Тетяна Миколаївна, акціями емітента не володіє; Каушнян Ігор Анатолійович, акціями емітента не володіє; Мельник Григорій Максимович, володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,009%; Сірук Володимир Петрович, володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,010%; Овчіннікова Людмила Петрівна акціями емітента не володіє;
Усі названі посадові особи, повноваження яких припинено, згод на публікацію паспортних даних не надали, здійснювали свої повноваження впродовж 1 року, непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не мають.
Рішенням загальних зборів №10 від 27.04.18 р. строком на один рік до переобрання обрано наглядову раду в складі:
1) Член наглядової ради – Количев Олександр Кирилович, обраний як акціонер, впродовж останніх 5 років обіймає посаду генерального директора ТОВ «АТП УБ ХАЕС» та члена наглядової ради ПАТ «УБ ХАЕС». Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,02%; 2) Член наглядової ради, секретар – Оголюк Наталія Миколаївна – обрана як акціонер, впродовж останніх 5 років обіймає посаду корпоративного секретаря та члена наглядової ради ПАТ «УБ ХАЕС» . Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,0005%; 3)Член наглядової ради – Дяденко Володимир Миколайович – обраний як акціонер, впродовж останніх 5 років обіймає посаду генерального директора ТОВ «Фрегат» та члена наглядової ради ПАТ «УБ ХАЕС». Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 1,0731%; 4)Член наглядової ради – Нікіфоров Микола Леонідович – обраний як акціонер, впродовж останніх 5 років є приватним підприємцем та членом наглядової ради ПАТ «УБ ХАЕС». Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,02%; 5) Член наглядової ради, голова - Потопа Валерій Омелянович- обраний за пропозицією ТОВ «Підприємство матеріально-технічного забезпечення «ЕКРО» УБ ХАЕС» (код ЄДРПОУ – 31161814, яке володіє часткою в СК – 3,0925%), як представник акціонера, впродовж останніх 5 років обіймає посади голови правління ПрАТ «Рембуд», генерального директора ТОВ «ПМТЗ «ЕКРО» УБ ХАЕС», голови ревізійної комісії ПрАТ «ЕнергоІнвестБуд», з 2017 року – член наглядової ради ПАТ «УБ ХАЕС». Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,297%; 6)Член наглядової ради - Щасливий Петро Арсенович - обраний за пропозицією ТОВ «Залізничник» УБ ХАЕС» (код ЄДРПОУ – 31161856, яке володіє часткою в СК – 0,006%), як представник акціонера, впродовж останніх 5 років обіймає посаду директора ТОВ «Залізничник» УБ ХАЕС», з 2017 року - член наглядової ради ПАТ «УБ ХАЕС». Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,007%; 7)Член наглядової ради - Рожанська Тетяна Василівна - обрана за пропозицією ТОВ «Кранове господарство УБ ХАЕС» (код ЄДРПОУ – 31157635, яке володіє часткою в СК – 0,2391%), як представник акціонера, впродовж останніх 5 років обіймає посаду генерального директора ТОВ «Кранове господарство УБ ХАЕС», з 2017 року - член наглядової ради ПАТ «УБ ХАЕС». Акціями емітента не володіє; 8)Член наглядової ради - Ткач Борис Андрійович - обраний за пропозицією ПрАТ «УКБМ УБ ХАЕС» (код ЄДРПОУ – 31161933, яке володіє часткою в СК – 5,4936%), як представник акціонера, впродовж останніх 5 років обіймає посаду директора ПрАТ «УКБМ УБ ХАЕС», члена ревізійної комісії ПрАТ «ЕнергоІнвестБуд», з 2017 року - член наглядової ради ПАТ «УБ ХАЕС». Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,009%; 9)Член наглядової ради - Величко Тетяна Миколаївна - обрана за пропозицією ПрАТ «ЕнергоІнвестБуд» (код ЄДРПОУ – 34786586, яке володіє часткою в СК – 33,0628%), як представник акціонера, впродовж останніх 5 років обіймає посаду члена правління, виконавчого директора ПрАТ «ЕнергоІнвестБуд», з 2017 року - член наглядової ради ПАТ «УБ ХАЕС». Акціями емітента не володіє;10)Член наглядової ради - Каушнян Ігор Анатолійович - - обраний за пропозицією ТОВ «Енергокомплекс УБ ХАЕС» (код ЄДРПОУ – 32647323, яке володіє часткою в СК – 2,4084%), як представник акціонера, впродовж останніх 5 років обіймав посади майстра та генерального директора ТОВ «Енергокомплекс УБ ХАЕС», з 2017 року - член наглядової ради ПАТ «УБ ХАЕС». Акціями емітента не володіє;11)Член наглядової ради - Мельник Григорій Максимович - обраний за пропозицією ТОВ «Крот» УБ ХАЕС» (код ЄДРПОУ – 31161820, яке володіє часткою в СК – 2,2753%), як представник акціонера, впродовж останніх 5 років обіймає посаду генерального директора ТОВ «Крот» УБ ХАЕС», з 2017 року - член наглядової ради ПАТ «УБ ХАЕС». Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,009%;12)Член наглядової ради - Сірук Володимир Петрович - обраний за пропозицією ТОВ «БМУ №4 УБ ХАЕС» (код ЄДРПОУ – 30936949, яке володіє часткою в СК – 3,062%), як представник акціонера, впродовж останніх 5 років обіймає посаду генерального директора ТОВ «БМУ №4 УБ ХАЕС», з 2017 року - член наглядової ради ПАТ «УБ ХАЕС». Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,010%;.10)Член наглядової ради -Овчіннікова Людмила Петрівна - обрана за пропозицією ПрАТ «Рембуд» (код ЄДРПОУ – 03332234, яке володіє часткою в СК – 1,812%), як представник акціонера, впродовж останніх 5 років обіймає посаду головного бухгалтера ПрАТ «Рембуд», з 2017 року - член наглядової ради ПАТ «УБ ХАЕС». Акціями емітента не володіє;
Усі призначені посадові особи згод на публікацію паспортних даних не надали, непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не мають.
Підписи. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства. Голова правління Д.П.Оцабрика


Особлива інформація: Відомості про зміну посадових осіб
24.04.2017


Загальні відомості про емітента:
1.1. Повне найменування емітента:

ПАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС».

1.2. Організаційно- правова форма емітента: публічне акціонерне товариство;

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21339688

1.4. Місцезнаходження: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин., вул.Ринкова, б.5;

1.5. Міжміський код, телефон та факс: (03842) 3-32-98, 3-23-73, 3-14-12,3-11-62;

1.6. Електронна поштова адреса: ubhaes@atrep.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.ub-haes.umi.ru

1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб.

Текст повідомлення:
У зв’язку із закінченням повноважень попереднього складу органів управління, рішеннями річних загальних зборів (протокол №23) від 24.04.2017 року припинено повноваження:

1) голови і членів правління, обраних рішенням 9 та 10 від 24.04.14р.:голова правління- Оцабрика Дмитро Павлович, володіє часткою СК 0,9%, член правління- Балачук Петро Костянтинович, володіє часткою СК 1,01%; член правління- СТЕПАНЮК Олександр Володимирович, володіє часткою СК 1,03%; член правління-НИЧЕПОРУК Галина Михайлівна, володіє часткою СК 0,9%; член правління-Тимощук Ігор Миколайович, акціями не володіє;

2) голови і членів ревізійної комісії, обраних рішенням 11 від 24.04.17р.: Рубас Алла Володимирівна,володіє часткою СК 0,032%; Зилінська Юлія Броніславівна, акціями не володіє, Нізамова Ольга Костянтинівна, акціями не володіє;

3) голови і членів наглядової ради, обраних рішенням 7 від 24.04.17 р.: Количев Олександр Кирилович, володіє часткою СК 0,02%; Оголюк Наталія Миколаївна, володіє часткою СК 0,0005%; Дяденко Володимир Миколайович, володіє часткою СК 1,0731%; Нікіфоров Микола Леонідович, володіє часткою СК 0,02%; ТОВ «БМУ №1 УБ ХАЕС» (31157640), володіє часткою СК 0,002%; ТОВ «БМУ №3 УБ ХАЕС»(31161835), володіє часткою СК 0,003%; ТОВ «БМУ №4 УБ ХАЕС»(30936949), володіє часткою СК 3,062%; ТОВ «Крот» УБ ХАЕС»(31161820), володіє часткою СК 2,2753%; ТОВ «Залізничник» УБ ХАЕС»(31161856), володіє часткою СК 0,006%; ТОВ «ПМТЗ «ЕКРО»УБ ХАЕС»(31161814), володіє часткою 3,0925%; ТОВ «Енергокомплекс УБ ХАЕС»(32647323), володіє часткою СК 2,4084%; ПрАТ «УКБМ УБ ХАЕС»(31161933), володіє часткою СК 5,4936%;ТОВ «БМУ №7 УБ ХАЕС»(31151661),володіє часткою СК 3,1051%; ПАТ «Рембуд»(03332234), володіє часткою СК 1,812%; ПрАТ «ЕнергоІнвестБуд»(34786586),володіє часткою СК 33,0628%;ТОВ «Кранове господарство УБ ХАЕС»(31157635), володіє часткою СК 0,2391%.

Усі названі посадові особи, повноваження яких припинено, згод на публікацію паспортних даних не надали, здійснювали свої повноваження впродовж 3 років, непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не мають.

Рішеннями загальних зборів №14 та №15 від 24.04.17 р. строком на три роки до переобрання обрано правління в складі:

1) Голова правління – Оцабрика Дмитро Павлович – впродовж останніх 5 років обіймав посаду голови правління ПАТ «УБ ХАЕС», голови наглядової ради ПрАТ «ЕнергоІнвестБуд», ПрАТ «УКБМ УБ ХАЕС» та ПАТ «Рембуд»; володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,9%;

2) Член правління - Балачук Петро Костянтинович - впродовж останніх 5 років обіймає посаду члена правління, заступника голови правління ПАТ «УБ ХАЕС» з економічних питань, голова правління ПрАТ «ЕнергоІнвестБуд, володіє часткою в статутному капіталі емітента – 1,01%;

3) Член правління – Степанюк Олександр Володимирович - впродовж останніх 5 років обіймає посаду члена правління, заступника голови правління ПАТ «УБ ХАЕС» з персоналу, члена наглядової ради ПрАТ «УКБМ УБ ХАЕС», члена ревізійної комісії ПрАТ «ЕнергоІнвестБуд», володіє часткою в статутному капіталі емітента – 1,03%;

4) Член правління – Тимощук Ігор Миколайович - впродовж останніх 5 років обіймає посаду члена правління, головного інженера ПАТ «УБ ХАЕС». Акціями емітента не володіє;

5) Член правління – Ничепорук Галина Михайлівна -впродовж останніх 5 років обіймає посаду члена правління -головного бухгалтера ПАТ «УБ ХАЕС», ревізора ПрАТ «УКБМ УБ ХАЕС», члена правління, головного бухгалтера ПрАТ «ЕнергоІнвестБуд», володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,9%.

Рішеннями загальних зборів №17 від 24.04.17 р. строком на три роки до переобрання обрано ревізійну комісію в складі:

1) Член ревізійної комісії – Рубас Алла Володимирівна - впродовж останніх 5 років обіймає посаду інженера ІІ категорії УТЦ ВП ХАЕС, члена ревізійної комісії ПАТ «УБ ХАЕС». Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,032%;

2) Член ревізійної комісії – Зилінська Юлія Броніславівна - впродовж останніх 5 років обіймала посади інженера ІІ категорії відділу майна, начальника відділу майна ПАТ «УБ ХАЕС», з 2014 року-член ревізійної комісії ПАТ «УБ ХАЕС». Акціями емітента не володіє.

3) Член ревізійної комісії – Нізамова Ольга Костянтинівна - впродовж останніх 5 років обіймала посаду начальника кошторисно-договірного відділу ПАТ «УБ ХАЕС», з 2014 року –член ревізійної комісії ПАТ «УБ ХАЕС». Акціями емітента не володіє.

Рішеннями загальних зборів №11 від 24.04.17 р. строком на три роки до переобрання обрано наглядову раду в складі:

1) Член наглядової ради – Количев Олександр Кирилович, обраний як акціонер, впродовж останніх 5 років обіймає посаду генерального директора ТОВ «АТП УБ ХАЕС» та члена наглядової ради ПАТ «УБ ХАЕС». Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,02%;

2) Член наглядової ради – Оголюк Наталія Миколаївна – обрана як акціонер, впродовж останніх 5 років обіймає посаду корпоративного секретаря та члена наглядової ради ПАТ «УБ ХАЕС» . Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,0005%;

3) Член наглядової ради – Дяденко Володимир Миколайович – обраний як акціонер, впродовж останніх 5 років обіймає посаду генерального директора ТОВ «Фрегат» та члена наглядової ради ПАТ «УБ ХАЕС». Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 1,0731%;

4) Член наглядової ради – Нікіфоров Микола Леонідович – обраний як акціонер, впродовж останніх 5 років є приватним підприємцем та членом наглядової ради ПАТ «УБ ХАЕС». Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,02%;

5) Потопа Валерій Омелянович- обраний за пропозицією ТОВ «Підприємство матеріально-технічного забезпечення «ЕКРО» УБ ХАЕС» (код ЄДРПОУ – 31161814, яке володіє часткою в СК – 3,0925%), як представник акціонера, впродовж останніх 5 років обіймає посади голови правління ПАТ «Рембуд», генерального директора ТОВ «ПМТЗ «ЕКРО» УБ ХАЕС», голови ревізійної комісії ПрАТ «ЕнергоІнвестБуд». Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,297%;

6) Щасливий Петро Арсенович - обраний за пропозицією ТОВ «Залізничник» УБ ХАЕС» (код ЄДРПОУ – 31161856, яке володіє часткою в СК – 0,006%), як представник акціонера, впродовж останніх 5 років обіймає посаду директора ТОВ «Залізничник» УБ ХАЕС». Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,007%;

7) Рожанська Тетяна Василівна - обрана за пропозицією ТОВ «Кранове господарство УБ ХАЕС» (код ЄДРПОУ – 31157635, яке володіє часткою в СК – 0,2391%), як представник акціонера, впродовж останніх 5 років обіймає посаду генерального директора ТОВ «Кранове господарство УБ ХАЕС». Акціями емітента не володіє;

8) Ткач Борис Андрійович - обраний за пропозицією ПрАТ «УКБМ УБ ХАЕС» (код ЄДРПОУ – 31161933, яке володіє часткою в СК – 5,4936%), як представник акціонера, впродовж останніх 5 років обіймає посаду директора ПрАТ «УКБМ УБ ХАЕС», члена ревізійної комісії ПрАТ «ЕнергоІнвестБуд». Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,009%;

9) Величко Тетяна Миколаївна - обрана за пропозицією ПрАТ «ЕнергоІнвестБуд» (код ЄДРПОУ – 34786586, яке володіє часткою в СК – 33,0628%), як представник акціонера, впродовж останніх 5 років обіймає посаду члена правління, виконавчого директора ПрАТ «ЕнергоІнвестБуд». Акціями емітента не володіє;

10)Каушнян Ігор Анатолійович - - обраний за пропозицією ТОВ «Енергокомплекс УБ ХАЕС» (код ЄДРПОУ – 32647323, яке володіє часткою в СК – 2,4084%), як представник акціонера, впродовж останніх 5 років обіймав посади майстра та генерального директора ТОВ «Енергокомплекс УБ ХАЕС». Акціями емітента не володіє;

11)Мельник Григорій Максимович - обраний за пропозицією ТОВ «Крот» УБ ХАЕС» (код ЄДРПОУ – 31161820, яке володіє часткою в СК – 2,2753%), як представник акціонера, впродовж останніх 5 років обіймає посаду генерального директора ТОВ «Крот» УБ ХАЕС». Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,009%;

12)Сірук Володимир Петрович - обраний за пропозицією ТОВ «БМУ №4 УБ ХАЕС» (код ЄДРПОУ – 30936949, яке володіє часткою в СК – 3,062%), як представник акціонера, впродовж останніх 5 років обіймає посаду генерального директора ТОВ «БМУ №4 УБ ХАЕС». Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,010%;.

13)Овчіннікова Людмила Петрівна - обрана за пропозицією ПАТ «Рембуд» (код ЄДРПОУ – 03332234, яке володіє часткою в СК – 1,812%), як представник акціонера, впродовж останніх 5 років обіймає посаду головного бухгалтера ПАТ «Рембуд». Акціями емітента не володіє;

Усі призначені посадові особи згод на публікацію паспортних даних не надали, непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не мають.

Підписи. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства. Голова правління Д.П.Оцабрика.
Особлива інформація: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
24.04.2017

Загальні відомості про емітента:
1.1. Повне найменування емітента:

ПАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС».

1.2. Організаційно- правова форма емітента: публічне акціонерне товариство;

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21339688

1.4. Місцезнаходження: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин., вул.Ринкова, б.5;

1.5. Міжміський код, телефон та факс: (03842) 3-32-98, 3-23-73, 3-14-12,3-11-62;

1.6. Електронна поштова адреса: ubhaes@atrep.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.ub-haes.umi.ru

1.8. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Текст повідомлення:
24.04.2017 року рiшенням №18 рiчних загальних зборiв акцiонерiв було попередньо надано згоду на вчинення значних правочинів будь-якого характеру, якi можуть вчинятися правлiнням Товариства впродовж не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, на сукупну вартiсть 200,00 млн.грн. та зобов"язано правлiння Товариства попередньо погоджувати вчинюванi ним значнi правочини з Наглядовою радою у разi, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)- 32311.00 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 618.98%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 314317 простих іменних акції, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 228544 прості іменні акції, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення-228544, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення- 0.

Підписи. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства. Голова правління Д.П.Оцабрика.


Оголошення про викуп акцій
27.04.2016Загальні відомості про емітента:

Повне найменування емітента:
Публічне акціонерне товариство «Управління будівництва Хмельницької АЕС».

Організаційно- правова форма емітента: публічне акціонерне товариство;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21339688
Місцезнаходження: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин., вул.Ринкова, б.5;
Міжміський код, телефон та факс (03842) 3-32-98, 3-13-21 (03842) 3-11-62, 3-24-10
Електронна поштова адреса: ubhaes@atrep.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.ub-haes.umi.ru, www.stockmarket.gov.ua,
Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій.
Текст повідомлення:

Рiшенням №8 рiчних загальних зборiв ПАТ «УБ ХАЕС» вiд 27 квiтня 2016 року (протокол №22) ухвалено рiшення щодо викупу власних акцiй. Перiод викупу : вiд 01 серпня 2016 року до 01 квiтня 2017 року. Мета викупу - задоволення вимог акцiонерiв щодо викупу належних їм акцiй та для подальшого їх продажу. Номiнальна вартiсть 1 акцiї – 1 грн. 05 коп., ринкова вартiсть однiєї акцiї визначається наглядовою радою, в порядку, передбаченому законодавством, прибуток на 1 акцiю за 2015 рiк – 0 грн. Викупу пiдлягають 80000 простих iменних акцiй бездокументарної форми випуску, що становить 19,5% вiд статутного капiталу. Акцiонери, якi володiють 10 i бiльше вiдсотками акцiй за станом до викупу акцiй: 1) 2 фiзичнi особи, 2) ПрАТ «ЕнергоIнвестБуд» (код 34786586). Емiтентом не передбачається викуп акцiй у членiв наглядової ради та правлiння товариства. 11 листопада 2015 року викуплено 101 просту бездокументарну iменну акцiю, що становить 0,0246% вiд статутного капiталу.
Свiдоцтво про перереєстрацiю випуску акцiй №22/22/1/11 вiд 15.06.11 р. видане Хмельницьким територiальним управлiнням НКЦПФР.

Підпис.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.

Голова правління Д.П.Оцабрика.

27.04.2016

 

Оголошення про викуп власних акцій
23.04.2015

1. Загальні відомості про емітента:


1.1. Повне найменування емітента:
ПАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС».
1.2. Організаційно- правова форма емітента: публічне акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21339688
1.4. Місцезнаходження: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин., вул.Ринкова, б.5;
1.5. Міжміський код, телефон та факс: (03842) 3-32-98, 3-23-73, 3-14-12,3-11-62/
1.6. Електронна поштова адреса: ubhaes@atrep.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.ub-haes.umi.ru, www.stockmarket.gov.ua,
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій.

2. Текст повідомлення:
Рiшенням №8 рiчних загальних зборiв ПАТ «УБ ХАЕС» вiд 23 квiтня 2015 року (протокол №21) ухвалено рiшення щодо викупу власних акцiй. Перiод викупу : вiд 01 серпня 2015 року до 01 квiтня 2016 року. Мета викупу - задоволення вимог акцiонерiв щодо викупу належних їм акцiй та для подальшого їх продажу. Номiнальна вартiсть 1 акцiї – 1 грн. 05 коп., ринкова вартiсть однiєї акцiї визначається наглядовою радою, в порядку, передбаченому законодавством, прибуток на 1 акцiю за 2014 рiк – 0 грн. Викупу пiдлягають 80000 простих iменних акцiй бездокументарної форми випуску, що становить 19,5% вiд статутного капiталу. Акцiонери, якi володiють 10 i бiльше вiдсотками акцiй за станом до викупу акцiй: 1) 2 фiзичнi особи, 2) ПрАТ «ЕнергоIнвестБуд» (код 34786586). Емiтентом не передбачається викуп акцiй у членiв наглядової ради та правлiння товариства.
Свiдоцтво про перереєстрацiю випуску акцiй №22/22/1/11 вiд 15.06.11 р. видане Хмельницьким територiальним управлiнням НКЦПФР.


3. Підпис.

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.
3.2. Голова правління Д.П.Оцабрика.
23.04.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
25.04.2014

1. Загальні відомості про емітента:
1.1. Повне найменування емітента:
ПАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС».
1.2. Організаційно- правова форма емітента: публічне акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21339688
1.4. Місцезнаходження: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин., вул.Ринкова, б.5;
1.5. Міжміський код, телефон та факс: (03842) 3-32-98, 3-23-73, 3-14-12,3-11-62/
1.6. Електронна поштова адреса: ubhaes@atrep.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.ub-haes.umi.ru
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб.


2. Текст повідомлення:
У зв’язку із закінченням повноважень попереднього складу органів управління рішеннями річних загальних зборів (протокол №20) від 24.04.2014 року внесено зміни до складу посадових осіб, а саме – обрано на посади строком на 3 роки до переобрання:
1) Голова правління – Оцабрика Дмитро Павлович – 1958 р.н., паспорт серії НА №696091, виданий
10.09.1999 Нетiшинським МВ УМВС України в Хмельницькiй областi, впродовж останніх 5 років обіймав посаду голови правління ПАТ «УБ ХАЕС».Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,9%;
2) Член правління - Балачук Петро Костянтинович - 1957 р.н., паспорт серії НА №248581 виданий 15.11.1996 року Нетішинським МВ УМВС України у Хмельницькій області, впродовж останніх 5 років обіймає посаду заступника голови правління ПАТ «УБ ХАЕС» з економічних питань. Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 1,0%;
3) Член правління – Тимощук Ігор Миколайович - 1972 р.н., паспорт серії НА №359616 виданий 15.07.1997 року Нетішинським МВ УМВС України в Хмельницькій області, впродовж останніх 5 років обіймає посаду заступника голови правління ПАТ «УБ ХАЕС»-головного інженера. Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0 %;
4) Член правління – Степанюк Олександр Володимирович - 1962 р.н., паспорт серії НА № 167333 виданий 18.10.1996 року Нетішинським МВ УМВС України в Хмельницькій області. Впродовж останніх 5 років обіймає посаду заступника голови правління ПАТ «УБ ХАЕС» з персоналу. Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 1,0%;
5) Член правління – Ничепорук Галина Михайлівна - 1956 р.н., паспорт серії НА №602961 виданий 08.04.1999 року Нетішинським МВ УМВС України в Хмельницькій області, Впродовж останніх 5 років обіймає посаду головного бухгалтера ПАТ «УБ ХАЕС». Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,9%;
6) Член наглядової ради - Публiчне акцiонерне товариство "Рембуд" (код ЄДРПОУ – 03332234). Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 1,811%;
7) Член наглядової ради – ТОВ «Залізничник» УБ ХАЕС" (код ЄДРПОУ – 31161856). Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,006%;
8) Член наглядової ради – ТОВ «Будівельно-монтажне управління №1 УБ ХАЕС" (код ЄДРПОУ – 31157640). Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,002%;
9) Член наглядової ради – ТОВ «Кранове господарство УБ ХАЕС" (код ЄДРПОУ – 31157635). Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,239%;
10) Член наглядової ради – ПрАТ «Управління комплектації будівельних матеріалів УБ ХАЕС» (код ЄДРПОУ – 31161933). Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 5,4936%;
11) Член наглядової ради – ПрАТ «ЕнергоІнвестБуд» (код ЄДРПОУ – 34786586). Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 33,063%;
12) Член наглядової ради – ТОВ «Енергокомплекс УБ ХАЕС" (код ЄДРПОУ – 32647323). Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 2,408%;
13) Член наглядової ради – ТОВ «Підприємство матеріально-технічного забезпечення «ЕКРО» УБ ХАЕС" (код ЄДРПОУ – 31161814). Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 3,092%;
14) Член наглядової ради – ТОВ «Крот» УБ ХАЕС" (код ЄДРПОУ – 31161820). Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 2,275%;
15) Член наглядової ради – ТОВ «Будівельно-монтажне управління №4 УБ ХАЕС" (код ЄДРПОУ – 30936949). Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 3,062%;
16) Член наглядової ради – ТОВ «Будівельно-монтажне управління №7 УБ ХАЕС" (код ЄДРПОУ – 31157661). Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 3,105%;
17) Член наглядової ради – ТОВ «Будівельно-монтажне управління №3 УБ ХАЕС" (код ЄДРПОУ – 31165835). Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,003%;
18) Член наглядової ради – Количев Олександр Кирилович - 1948 р.н., паспорт серії НА №166161 виданий 18.09.1996 року Нетішинським МВ УМВС України в Хмельницькій області. Впродовж останніх 5 років обіймає посаду генерального директора ТОВ «АТП УБ ХАЕС». Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,02%;
19) Член наглядової ради – Оголюк Наталія Миколаївна - 1978 р.н., паспорт серії НВ №637112 виданий 19.06.2012 року Нетішинським МВ УМВС України в Хмельницькій області. Впродовж останніх 5 років обіймає посаду корпоративного секретаря ПАТ «УБ ХАЕС». Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,0005%;
20) Член наглядової ради – Дяденко Володимир Миколайович - 1950 р.н., паспорт серії НА №1039996 виданий 15.03.1996 року Нетішинським МВ УМВС України в Хмельницькій області. Впродовж останніх 5 років обіймає посаду генерального директора ТОВ «Фрегат». Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 1,07%;
21) Член наглядової ради – Нікіфоров Микола Леонідович - 1954 р.н., паспорт серії НА №551806 виданий 10.09.1998 року Нетішинським МВ УМВС України в Хмельницькій області. Впродовж останніх 5 років є приватним підприємцем. Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,02%;
22) Член ревізійної комісії – Рубас Алла Володимирівна - 1963 р.н., паспорт серії НА №248277 виданий 05.11.1996 року Нетішинським МВ УМВС України в Хмельницькій області. Впродовж останніх 5 років обіймає посаду інженера ІІ категорії УТЦ ВП ХАЕС. Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,03%;
23) Член ревізійної комісії – Зилінська Юлія Броніславівна - 1973 р.н., паспорт серії НА №493718 виданий 20.03.1998 року Нетішинським МВ УМВС України в Хмельницькій області. Впродовж останніх 5 років обіймала посади інженера ІІ категорії відділу майна та начальника відділу майна ПАТ «УБ ХАЕС»,. Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0%;
24) Член ревізійної комісії – Нізамова Ольга Костянтинівна - 1977 р.н., паспорт серії НВ №166292 виданий 03.10.2002 року Нетішинським МВ УМВС України в Хмельницькій області. Впродовж останніх 5 років обіймала посади начальника кошторисного та кошторисно-договірного відділу ПАТ «УБ ХАЕС»,. Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0%;
Усі призначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.
Підпис.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.
Голова правління Д.П.Оцабрика.

Оголошення про викуп власних акцій
25.04.2014
1. Загальні відомості про емітента:


1.1. Повне найменування емітента:
ПАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС».
1.2. Організаційно- правова форма емітента: публічне акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21339688
1.4. Місцезнаходження: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин., вул.Ринкова, б.5;
1.5. Міжміський код, телефон та факс: (03842) 3-32-98, 3-23-73, 3-14-12,3-11-62/
1.6. Електронна поштова адреса: ubhaes@atrep.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.ub-haes.umi.ru
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій.

2. Текст повідомлення:

Прийняте рішення №13 річних загальних зборів ПАТ «УБ ХАЕС» від 24.04.2014 року (протокол №20) щодо викупу власних акцій. Період викупу : від 01 серпня 2014 року до 01 квітня 2015 року. Мета викупу - задоволення вимог акціонерів щодо викупу належних їм акцій та для подальшого їх продажу. Номінальна вартість 1 акції – 1 грн. 05 коп., ринкова вартість однієї акції визначається наглядовою радою, в порядку, передбаченому законодавством, прибуток на 1 акцію за 2013 рік – 0 грн. Викупу підлягають 80000 простих іменних акцій бездокументарної форми випуску, що становить 19,5% від статутного капіталу.
Акціонери, які володіють 10 і більше відсотками акцій за станом до викупу акцій: 1) 2 фізичні особи, 2) ПрАТ «ЕнергоІнвестБуд» (код 34786586). Емітентом не передбачається викуп акцій у членів наглядової ради та правління товариства. Викуп не проводився.
Свідоцтво про перереєстрацію випуску акцій №22/22/1/11 від 15.06.11 р. видане Хмельницьким територіальним управлінням НКЦПФР.

3. Підпис.

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.
3.2. Голова правління Д.П.Оцабрика.
24.04.2014

Оголошення про викуп власних акцій
25.04.2013


1. Загальні відомості про емітента:

1.1. Повне найменування емітента:

ПАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС».

1.2. Організаційно- правова форма емітента: публічне акціонерне товариство;

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21339688

1.4. Місцезнаходження: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин., вул.Ринкова, б.5;

1.5. Міжміський код, телефон та факс: (03842) 3-32-98, 3-23-73, 3-14-12.

1.6. Електронна поштова адреса: ubxaes@list.ru

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.ub-haes.umi.ru

1.8. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій.2. Особлива інформація:Рішенням №8 річних загальних зборів ПАТ «УБ ХАЕС» від 24 квітня 2013 року (протокол №17) ухвалено рішення щодо викупу власних акцій. Період викупу: від 01 серпня 2013 року до 01 квітня 2014 року. Мета викупу - задоволення вимог акціонерів щодо викупу належних їм акцій та для подальшого їх продажу. Номінальна вартість 1 акції – 1 грн. 05 коп., ринкова вартість однієї акції визначається наглядовою радою, в порядку, передбаченому законодавством, прибуток на 1 акцію за 2012 рік – 0 грн. Викупу підлягають 80000 простих іменних акцій бездокументарної форми випуску, що становить 19,5% від статутного капіталу. Акціонери, які володіють 10 і більше відсотками акцій за станом до викупу акцій: 1) 2 фізичні особи, 2) ПрАТ «ЕнергоІнвестБуд» (код 34786586). Емітентом не передбачається викуп акцій у членів наглядової ради та правління товариства. Дата викупу акцій власної емісії, їх тип, кількість, частка від загальної кількості: викуп не проводився.

Свідоцтво про перереєстрацію випуску акцій №22/22/1/11 від 15.06.11 р. видане Хмельницьким територіальним управлінням НКЦПФР.

26.04.2012 р.
Оголошення про викуп власних акцій


1. Загальні відомості про емітента
1.1. Повне найменування емітента: ПАТ „Управління будівництва Хмельницької АЕС”;
1.2. Організаційно правова форма емітента: Акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21339688;
1.4. Місцезнаходження: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин, вул.Ринкова, б.5;
1.5. Міжміський код, телефон та факс: (03842) 3-32-98, 3-23-73; 3-14-12,
1.6. Електронна поштова адреса:ubhaes@mail.rv.ua;
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ubhaes.com
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій.
2. Текст повідомлення.
Прийняте рішення №8 від 25.04.12р. загальними зборами ПАТ „УБ ХАЕС” щодо викупу власних акцій. Період викупу: з 01.07.12р. по 01.04.13р. Мета викупу: задоволення вимог акціонерів щодо викупу належних їм акцій та для подальшого їх продажу. Номінальна вартість 1 акції - 1грн.05коп., ринкова вартість однієї акції визначається наглядовою радою в порядку, передбаченому законодавством, прибуток на одну акцію за 2011 рік – 0грн. Викупу підлягають 80000 простих іменних акцій бездокументарної форми випуску, що становить 19,5% від статутного капіталу.
Акціонери, які володіють 10 і більше відсотками акцій за станом до викупу акцій: 1) дві фізичні особи, 2) ПрАТ „ЕнергоІнвестБуд” (код ЄДРПОУ 34786586).
Емітентом не передбачається викуп акцій у членів наглядової ради та правління товариства. Дата викупу акцій власної емісії, їх тип, кількість, частка від загальної кількості: 12.12.11р., прості іменні акції, 10 шт.; 0,002%.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №22/22/1/11 від 15.06.11р. видане Хмельницьким територіальним управлінням ДКЦПФР.
3. Підпис
3.1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства
3.2. Голова правління Д.П.Оцабрика, 26.04.12р.