Публічне акціонерне товариство "Управління будівництва Хмельницької АЕС"

Кімнати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.01.2019 р.

Календарний план розміщення інформації ПАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС» на 2019 рік

1. Повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства з проектом порядку денного та відповідними проектами рішень - до 30.03.2019р.
2. Регулярна річна інформація Товариства за 2018р. - до 30.04.2019р.
3. Фінансова звітність Товариства за 2018р. відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та звіт незалежного аудитора - до 30.04.2019 р.


26/04/2018

Інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій, станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «УБ ХАЕС» 27 квітня 2018 року.

Відповідно до даних Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах ПАТ "УБ ХАЕС" 27 квітня 2018 року, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України»,
Станом на 24 -00 годину 23.04.2018 року
- Загальна кількість простих іменних акцій ПАТ «УБ ХАЕС» - 411063 штуки
- Загальна кількість голосуючих акцій ПАТ «УБ ХАЕС» – 361707 штук

28/03/2018

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій, станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів ПАТ «УБ ХАЕС», що скликані на 27 квітня 2018 року.

Відповідно до даних Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів, отриманого Публічним акціонерним товариством від ПАТ «Національний депозитарій України»,
Станом на 14.03.2018 року
- Загальна кількість простих іменних акцій ПАТ «УБ ХАЕС» - 411063 штуки
- Загальна кількість голосуючих акцій ПАТ «УБ ХАЕС» – 361707 штук.


22/03/2018

Повідомлення про проведення Річних загальних зборів ПАТ «УБ ХАЕС»

Шановні акціонери!

Правління Публічного акціонерного товариства „УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АЕС” повідомляє Вас про скликання річних загальних зборів акціонерів 27 квітня 2018 року о 11:00 в приміщенні актової зали адміністративного будинку ПАТ „УБ ХАЕС” за його місцезнаходженням: Хмельницька обл.., м.Нетішин, вул.Ринкова, будинок 5.
Реєстрація акціонерів та їх представників відбуватиметься з 09:00 до 10:30 за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, що мають право на участь у зборах – станом на 24-00 годину 23 квітня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
Проект рішення з питання №1 проекту порядку денного:
«Відповідно до частини 21 пункту 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо обрання лічильної комісії, на підставі частини 22 підпункту 8.2.3 Статуту Товариства,, для організації підрахунку голосів з питань порядку денного та складання протоколів лічильної комісії щодо результатів голосування на річних загальних зборах Товариства 27.04.18 року, в и р і ш и л и:
1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів в складі 3 осіб, персонально:
- КРАВЧУК Тетяна Кирилівна - акціонер ПАТ «УБ ХАЕС»;
- ПИЛІПАКА Лариса Іванівна - акціонер ПАТ «УБ ХАЕС»;
- ОЛЕФІРЕНКО Ірина Миколаївна - юрисконсульт ПАТ «УБ ХАЕС»,
з покладення обов’язків голови лічильної комісії на Олефіренко Ірину Миколаївну»

2. Заслуховування та затвердження річного звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
Проект рішення з питання №2 проекту порядку денного:
«Відповідно до частини 11 та 24 пункту 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо компетенції загальних зборів, на підставі частини 11 та 25 підпункту 8.2.3 Статуту Товариства, внаслідок заслуховування річного звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, в и р і ш и л и:
1. Затвердити річний звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 фінансовий рік.
2. Роботу правління Товариства за звітний період визнати задовільною.»

3. Заслуховування та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
Проект рішення з питання №3 проекту порядку денного:
«Відповідно до частини 20 та 24 пункту 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо компетенції загальних зборів, на підставі частини 20 та 25 підпункту 8.2.3 Статуту Товариства, внаслідок заслуховування річного звіту та висновків Ревізійної комісії щодо проведеної на підставі посадових повноважень перевірки діяльності Товариства у 2017 році, в и р і ш и л и:
1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії щодо перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 фінансовому році.
2. Роботу Ревізійної комісії Товариства за звітний період визнати задовільною.»

4. Заслуховування та затвердження річного звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення з питання №4 проекту порядку денного:
«Відповідно до частини 11 пункту 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо компетенції загальних зборів, на підставі частини 25 підпункту 8.2.3 Статуту Товариства, внаслідок заслуховування річного звіту та висновків Наглядової ради щодо проведеної у 2017 році роботи, в и р і ш и л и:
1. Затвердити річний звіт та висновки Наглядової ради щодо проведеної у 2017 році роботи.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за звітний період визнати задовільною.»

5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства.
Проект рішення з питання №5 проекту порядку денного:
«Відповідно до частини 11 та 24 пункту 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо компетенції загальних зборів, на підставі частини 11 та 25 підпункту 8.2.3 Статуту Товариства, внаслідок заслуховування річного звіту Правління, звіту і висновків Ревізійної комісії та Наглядової ради, в и р і ш и л и:
1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 фінансовий рік.»

6. Прийняття рішення про порядок покриття збитків Товариства за 2017 рік.
Проект рішення з питання №6 проекту порядку денного:
«Відповідно до частини 12 пункту 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо компетенції загальних зборів, на підставі частини 12 підпункту 8.2.3 Статуту Товариства, на підставі аналізу річного звіту правління та висновків Ревізійної комісії, враховуючи пропозиції Наглядової ради, в и р і ш и л и:
1. Нарахування та виплату дивідендів акціонерам за 2017 рік не проводити у зв”язку із збитковим результатом діяльності Товариства за 2017 фінансовий рік.
2. Покрити збиток, що становить 369,0 тис.грн., за рахунок зменшення власного капіталу Товариства (додатковий капітал та нерозподілений прибуток).»

7. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
Проект рішення з питання №7 проекту порядку денного:
«З метою приведення Статуту ПАТ «УБ ХАЕС» у відповідність до вимог чинного законодавства , вирішили:
1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
2. Уповноважити голову загальних зборів Степанюка Олександра Володимировича підписати Статут Товариства, затверджений загальними зборами акціонерів, та нотаріально посвідчити підпис голови загальних зборів для передачі Статуту Товариства Державному реєстратору .
3. Уповноважити голову правління забезпечити реєстрацію нової редакції Статуту Товариства в органах державної реєстрації з правом передоручення.»

8. Затвердження нової редакції внутрішніх нормативних документів Товариства.
Проект рішення з питання №8 проекту порядку денного:
«З метою приведення діяльності Товариства до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», вирішили:
1. Затвердити Положення «Про загальні збори Товариства» в новій редакції.
2. Затвердити Положення «Про наглядову раду Товариства в новій редакції.
3. Затвердити Положення «Про правління Товариства» в новій редакції.
4. Затвердити Положення «Про ревізійну комісію Товариства» в новій редакції.
5. У зв»язку із затвердженням нових Положень, скасувати затверджені рішенням №8 від 12.04.2011 року внутрішні нормативні документи Товариства».

9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства
Проект рішення з питання №9 проекту порядку денного:
«У зв’язку із закінченням повноважень Голови та членів наглядової ради Товариства, вирішили:
1. Припинити повноваження усього складу Наглядової ради, обраної рішенням №11 загальних зборів акціонерів від 24.04.2017 р.
2. Вважати повноваження припиненими з моменту прийняття рішення загальними зборами.»

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення не публікується, оскільки обрання здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
Проект рішення з питання №11 проекту порядку денного:
«Відповідно до вимог чинного законодавства України, керуючись частиною 17 пункту 8.2.3. Статуту Товариства,
вирішили:
1. Затвердити умови цивільно-правових угод з членами Наглядової ради в поданій редакції.
2. Розмір винагороди членів Наглядової ради встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.
3. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради.»

12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
Проект рішення з питання №12 проекту порядку денного:
«На підставі п.3. ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо значних правочинів, що можуть вчинятися протягом року, на підставі частини 23 пп.8.2.3 та статті 10 Статуту Товариства, в зв’язку із неможливістю визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством в ході здійснення поточної фінансово-господарської діяльності, в и р і ш и л и:
1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися правлінням Товариства впродовж не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, на сукупну вартість 200,00 млн.грн.
2. Зобов’язати правління Товариства попередньо погоджувати вчинювані ним значні правочини з Наглядовою радою у разі, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.»

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «УБ ХАЕС» (тис.грн.)
Найменування показника     2017 р. 2016 р.
Усього активів                            31764 32311
Основні засоби (за залишковою вартістю) 10359 10840
Запаси 5902 5825
Сумарна дебіторська заборгованість 11842 12003
Грошові кошти та їх еквіваленти 63 37
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 21663 22002
Власний капітал 22309 22678
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 432 432
Довгострокові зобов»язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 9455 9633
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -369 -4661
Середньорічна кількість акцій (шт.) 410952 410952
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) (0,89792) (11,34196)

Для реєстрації та участі у зборах, акціонерам Товариства необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі та голосування у зборах, оформлену в порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчий орган Товариства.Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, а також щодо нових кандидатів до органів ПАТ, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства -не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат акціонером, представником акціонера (акціонерів) чи незалежним директором. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Акціонери також мають право задавати питання в письмовому вигляді до початку зборів шляхом направлення відповідного звернення, зареєстрованоко канцелярією Товариства, оскаржувати відмову у включення питань до проекту порядку денного, голосувати усім своїм пакетом акцій на власний розсуд або, у разі наявності завдання щодо голосування, так, як передбачено завданням щодо голосування.

Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень, здійснюватиметься: в кабінеті головного бухгалтера за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 08-00 до 12-00 год., в електронній формі шляхом надсилання на особисту електронну адресу акціонера, вказану у його письмовому запиті та зареєстрованому в канцелярії Товариства, а також у день проведення річних загальних зборів – у місці їх проведення. Акціонер зобов’язаний підтвердити свій статус випискою з рахунку у цінних паперах акціонера, виданою зберігачем не раніше як за 10 календарних днів до дати ознайомлення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів –член правління - головний бухгалтер ПАТ «УБ ХАЕС».
Поштову кореспонденцію прохання направляти правлінню ПАТ „УБ ХАЕС” на адресу 30100, м. Нетішин, вул. Ринкова, б.5 .
Телефони для довідок: (03842) 3-13-21, 3-23-73. Адреса веб-сайту - http://ub-haes.umi.ru
Правління ПАТ „УБ ХАЕС”

30.01.2018 р.

Календарний план розміщення інформації ПАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС» на 2018 рік


1. Повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства з проектом порядку денного та відповідними проектами рішень - до 30.03.2018р.
2. Регулярна річна інформація Товариства за 2017р. - до 30.04.2018р.
3. Регулярна квартальна (проміжна) інформація про емітента за 1-й, 2-1 квартал 2018р. - до 30.04.2018р., до 30.07.2018р
4. Фінансова звітність Товариства за 2017р. відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та звіт незалежного аудитора - до 30.04.2018р.

22 березня 2017 року

Повідомлення про проведення Річних загальних зборів ПАТ «УБ ХАЕС»
Шановні акціонери!

Правління Публічного акціонерного товариства „УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АЕС” повідомляє Вас про скликання річних загальних зборів акціонерів 24 квітня 2017 року о 11:00 в приміщенні актової зали адміністративного будинку ПАТ „УБ ХАЕС” за його місцезнаходженням: Хмельницька обл.., м.Нетішин, вул.Ринкова, будинок 5.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбуватиметься з 09:00 до 10:30 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, що мають право на участь у зборах –18 квітня 2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 Обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
Проект рішення з питання №1 проекту порядку денного:

«Відповідно до частини 21 пункту 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо обрання лічильної комісії, на підставі частини 22 підпункту 8.2.3 Статуту Товариства,, для організації підрахунку голосів з питань порядку денного та складання протоколів лічильної комісії щодо результатів голосування на річних загальних зборах Товариства 24.04.17 року, в и р і ш и л и:

Обрати лічильну комісію річних загальних зборів в складі 3 осіб, персонально:
- КРАВЧУК Тетяна Кирилівна - акціонер ПАТ «УБ ХАЕС»;

- ПИЛІПАКА Лариса Іванівна - акціонер ПАТ «УБ ХАЕС»;

- ОЛЕФІРЕНКО Ірина Миколаївна- юрисконсульт ПАТ «УБ ХАЕС»,

з покладення обов’язків голови лічильної комісії на Олефіренко Ірину Миколаївну»Заслуховування та затвердження річного звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
Проект рішення з питання №2 проекту порядку денного:

«Відповідно до частини 11 та 24 пункту 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо компетенції загальних зборів, на підставі частини 11 та 25 підпункту 8.2.3 Статуту Товариства, внаслідок заслуховування річного звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, в и р і ш и л и:

Затвердити річний звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 фінансовий рік.
Роботу правління Товариства за звітний період визнати задовільною.»


Заслуховування та затвердження річного звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
Проект рішенняз питання №3 проекту порядку денного:

«Відповідно до частини 20 та 24 пункту 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо компетенції загальних зборів, на підставі частини 20 та 25 підпункту 8.2.3 Статуту Товариства, внаслідок заслуховування річного звіту та висновків Ревізійної комісії щодо проведеної на підставі посадових повноважень перевірки діяльності Товариства у 2016 році, в и р і ш и л и:

Затвердити річний звіт та висновки Ревізійної комісії щодо перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 фінансовому році.
Роботу Ревізійної комісії Товариства за звітний період визнати задовільною.»


Заслуховування та затвердження річного звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
Проект рішенняз питання №4 проекту порядку денного:

«Відповідно до частини 24 пункту 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо компетенції загальних зборів, на підставі частини 25 підпункту 8.2.3 Статуту Товариства, внаслідок заслуховування річного звіту та висновків Наглядової ради щодо проведеної у 2016 році роботи, в и р і ш и л и:

Затвердити річний звіт та висновки Наглядової ради щодо проведеної у 2016 році роботи.
Роботу Наглядової ради Товариства за звітний період визнати задовільною.»


Затвердження річної фінансової звітності Товариства.
Проект рішенняз питання №5 проекту порядку денного:

«Відповідно до частини 11 та 24 пункту 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо компетенції загальних зборів, на підставі частини 11 та 25 підпункту 8.2.3 Статуту Товариства, внаслідок заслуховування річного звіту Правління, звіту і висновків Ревізійної комісії та Наглядової ради, в и р і ш и л и:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 фінансовий рік.»


Прийняття рішення про порядок покриття збитків Товариства за 2016 рік.
Проект рішення з питання №6 проекту порядку денного:

«Відповідно до частини 12 пункту 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо компетенції загальних зборів, на підставі частини 12 підпункту 8.2.3 Статуту Товариства, на підставі аналізу річного звіту правління та висновків Ревізійної комісії, враховуючи пропозиції Наглядової ради, в и р і ш и л и:

Нарахування та виплату дивідендів акціонерам за 2016 рік не проводити у зв”язку із збитковим результатом діяльності Товариства за 2016 фінансовий рік.
Покрити збиток, що становить 4661,0 тис.грн., за рахунок зменшення власного капіталу Товариства (додатковий капітал та нерозподілений прибуток).»


Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
Проект рішення з питання №7 проекту порядку денного:

«У зв’язку із необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність до чинного законодавства України, вирішили:

Визначити тип Товариства – приватне акціонерне товариство.
Внаслідок зміни типу Товариства, затвердити повне найменування Товариства в наступній редакції:
українською мовою — Приватне акціонерне товариство «Управління будівництва Хмельницької АЕС»;

російською мовою — Приватное акционерное общество «Управление строительства Хмельницкой АЭС».

Внаслідок зміни типу Товариства, Затвердити скорочене найменування Товариства в наступній редакції:
українською мовою — ПрАТ «УБ ХАЕС»;

російською мовою — ПрАО «УС ХАЭС»»

Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
Проект рішення з питання №8 проекту порядку денного:

«У зв’язку із зміною типу Товариства та зміною його найменування, вирішили:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
Уповноважити голову загальних зборів Степанюка Олександра Володимировича підписати Статут Товариства, затверджений загальними зборами акціонерів 24 квітня 2017 року, та нотаріально посвідчити підпис голови загальних зборів для передачі Статуту Товариства Державному реєстратору .
Уповноважити голову правління забезпечити реєстрацію нової редакції Статуту Товариства в органах державної реєстрації.»


Затвердження нової редакції внутрішніх нормативних документів Товариства.
Проект рішення з питання №9 проекту порядку денного:

«У зв»язку із зміною типу та найменування Товариства, а також з метою приведення діяльності Товариства до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», вирішили:

Затвердити Положення «Про загальні збори Товариства» в новій редакції.
Затвердити Положення «Про наглядову раду Товариства в новій редакції.
Затвердити Положення «Про правління Товариства» в новій редакції.
Затвердити Положення «Про ревізійну комісію Товариства» в новій редакції.
У зв»язку із затвердженням нових Положень, скасувати затверджені рішенням №8 від 12.04.2011 року внутрішні нормативні документи Товариства».


Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства
Проект рішення з питання №10 проекту порядку денного:

«У зв’язку із закінченням повноважень Голови та членів наглядової ради Товариства, вирішили:

Припинити повноваження усього складу Наглядової ради, обраної рішенням №7 загальних зборів акціонерів від 24.04.2014 р.
Вважати повноваження припиненими з моменту прийняття рішення загальними зборами.»


Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення не публікується, оскільки обрання здійснюється шляхом кумулятивного голосування.Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
Проект рішення з питання №12 проекту порядку денного:

«Відповідно до вимог чинного законодавства України, керуючись частиною 17 пункту 8.2.3. Статуту Товариства,

вирішили:

Затвердити умови цивільно-правових угод з членами Наглядової ради в поданій редакції.
Уповноважити Голову правління Товариства на підписання цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради.»


Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
Проект рішення з питання №13 проекту порядку денного:

«У зв’язку із закінченням повноважень Голови та членів правління Товариства, вирішили:,

Припинити повноваження Голови та членів Правління, обранихрішеннями №9 та 10 загальних зборів акціонерів від 24.04.2014 р.
Вважати повноваження припиненими з моменту прийняття рішення загальними зборами.»
Обрання Голови Правління Товариства.
Проект рішення з питання №14 проекту порядку денного:

«У зв’язку із припиненням повноважень Голови Правління, обраного рішенням №9 загальних зборів від 24 квітня 2014 року, керуючись частиною 21 пункту 8.2.3. та пунктом 8.4 Статуту Товариства», на підставі протоколів висунення акціонерами Товариства та їх представниками кандидатів на посаду Голови Правління, а також зважаючи на письмову згоду кандидата на обрання, в и р і ш и л и:

Обрати на посаду Голови Правління Оцабрику Дмитра Павловича – 1958 р.н., освіта вища, стаж керівної роботи – 33 роки, попередня посада – голова правління ПАТ «УБ ХАЕС».
Уповноважити голову наглядової ради впродовж 10 днів із дати проведення річних загальних зборів укласти контракт із обраним Головою Правління на умовах, затверджених наглядовою радою.»
Затвердження членів Правління Товариства.
Проект рішення з питання №15 проекту порядку денного

«У зв’язку із закінченням повноважень членів Правління Товариства, обраних рішенням №10 загальних зборів від 24 квітня 2014 року, керуючись частиною 21 пункту 8.2.3. та пунктом 8.4 Статуту Товариства, на підставі переліку кандидатів на посади членів правління, які запропоновані обраним Головою правління, а також зважаючи на письмові згоди кандидатів на обрання, в и р і ш и л и:

Обрати на посади членів правління Товариства:
- на посаду члена правління, заступника голови правління з економічних питань – БАЛАЧУКА Петра Костянтиновича, 1957 р.н., освіта вища, стаж керівної роботи – 33 роки, попередня посада – заступник голови правління ПАТ «УБ ХАЕС» з економічних питань;

- на посаду члена правління, заступника голови правління-головного інженера– ТИМОЩУКА Ігоря Миколайовича, 1972 р.н., освіта вища, стаж керівної роботи – 20 років, попередня посада – заступник голови правління ПАТ «УБ ХАЕС»-головний інженер;

- на посаду члена правління, заступника голови правління з персоналу – СТЕПАНЮКА Олександра Володимировича, 1962 р.н., освіта вища, стаж керівної роботи – 27 років, попередня посада – заступник голови правління ПАТ «УБ ХАЕС» з персоналу;

- на посаду члена правління, головного - НИЧЕПОРУК Галину Михайлівну, 1956 р.н., освіта вища, стаж керівної роботи – 27 роки, попередня посада – головний бухгалтер ПАТ «УБ ХАЕС».

Уповноважити голову наглядової ради впродовж 10 днів із дати проведення річних загальних зборів укласти із обраними членами Правління Товариства контракти на умовах, затверджених Наглядовою радою.»


Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства
Проект рішення з питання №16 проекту порядку денного:

«У зв’язку із закінченням повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, вирішили:,

Припинити повноваження усього складу Ревізійної комісії, обраної рішенням №11 загальних зборів акціонерів від 24.04.2014 р.
Вважати повноваження припиненими з моменту прийняття рішення загальними зборами.»


Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення не публікується, оскільки обрання здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
Проект рішення з питання №18 проекту порядку денного:

«На підставі п.3. ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо значних правочинів, що можуть вчинятися протягом року, на підставі частини 23 пп.8.2.3 та статті 10 Статуту Товариства, в зв’язку із неможливістю визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством в ході здійснення поточної фінансово-господарської діяльності, в и р і ш и л и:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися правлінням Товариства впродовж не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, на сукупну вартість 200,00 млн.грн.
Зобов’язати правління Товариства попередньо погоджувати вчинювані ним значні правочини з Наглядовою радою у разі, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.»


Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «УБ ХАЕС» (тис.грн.)

Найменування показника             2016 р.                 2015 р.

Усього активів                                 32311                        37041

Основні засоби

10840

11696

Довгострокові фінансові інвестиції

3490

3490

Запаси

5825

6062

Сумарна дебіторська заборгованість

12003

15655

Грошові кошти та їх еквіваленти

37

13

Нерозподілений прибуток

22002

26663

Власний капітал

22678

27339

Статутний капітал

432

432

Довгострокові зобов»язання

-

-

Поточні зобов’язання

9633

9702

Чистий прибуток

-4661

-143

Середньорічна кількість акцій (шт.)

410954

410994

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду

-

101

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

3,1

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

22

23

Для реєстрації та участі у зборах, акціонерам Товариства необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі та голосування у зборах, оформлену в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень, здійснюватиметься: в кабінеті головного бухгалтера за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 08-00 до 12-00 год., в електронній формі шляхом надсилання на особисту електронну адресу акціонера, вказану у його письмовому запиті, а такожу день проведення річних загальних зборів – у місці їх проведення. Акціонер зобов’язаний підтвердити свій статус випискою з рахунку у цінних паперах акціонера, виданою зберігачем не раніше як за 10 календарних днів до дати ознайомлення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів –член правління - головний бухгалтер ПАТ «УБ ХАЕС».

Поштову кореспонденцію прохання направляти правлінню ПАТ „УБ ХАЕС” на адресу 30100, м. Нетішин, вул. Ринкова, б.5 .

Телефони для довідок: (03842) 3-13-21, 3-23-73. Адреса веб-сайту - http://ub-haes.umi.ru

Правління ПАТ „УБ ХАЕС”Повідомлення про необхідність укладення угодиШановні акціонери!

Правління Публічного акціонерного товариства „УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АЕС” нагадує Вам, що згідно з п. 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему», власник цінних паперів, що були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

Такою депозитарною установою при проведенні дематеріалізації ПАТ «УБ ХАЕС обрало Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Центр-Інвест», що знаходиться в м.Хмельницький.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності вказаним Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Закон набрав чинності 11.10.2013 року.

Відтак, з 11.10.2014 року, ті акціонери, що не уклали договір із депозитарною установою не зможуть голосувати по питаннях порядку денного.

У разі, якщо Ви ще не уклади угоду із депозитарною установою, для можливості повноцінної участі і голосування у загальних зборах, просимо звернутися до обраного ПАТ «УБ ХАЕС» зберігача цінних паперів – ТОВ «Фондова компанія «Центр-Інвест» для укладення відповідної угоди або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок, відкритий в іншій депозитарній установі.

Адреса та контактні телефони зберігача цінних паперів:

ТОВ «Фондова компанія «Центр-Інвест»

Україна,29000,м.Хмельницький,вул.Володимирська,109
+380(382)70-21-64
факс+380(382)70-20-64
office@cinvest.com.uaПравління ПАТ „УБ ХАЕС”22.03.2016 р.

Шановні акціонери!

Правління Публічного акціонерного товариства „УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АЕС” повідомляє Вас про скликання річних загальних зборів акціонерів 27 квітня 2016 року о 11:00 в приміщенні актової зали адміністративного будинку ПАТ „УБ ХАЕС” за його місцезнаходженням: Хмельницька обл.., м.Нетішин, вул.Ринкова, будинок 5.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбуватиметься з 09:00 до 10:30 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, що мають право на участь у зборах – 21 квітня 2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Обрання лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ «УБ ХАЕС».
Заслуховування та затвердження річного звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УБ ХАЕС» за 2015 рік.
Заслуховування та затвердження річного звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УБ ХАЕС» за 2015 рік.
Заслуховування та затвердження річного звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УБ ХАЕС» за 2015 рік.
Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «УБ ХАЕС».
Прийняття рішення про порядок покриття збитків ПАТ «УБ ХАЕС» за 2015 рік.
Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «УБ ХАЕС» (тис.грн.)

Найменування показника2015 р.

2014р.

Усього активів

37041

37688

Основні засоби

11696

10664

Довгострокові фінансові інвестиції

3490

3490

Запаси

6062

6906

Сумарна дебіторська заборгованість

15655

16505

Грошові кошти та їх еквіваленти

13

0

Нерозподілений прибуток

26663

26806

Власний капітал

27339

27485

Статутний капітал

431,6

431,6

Довгострокові зобов»язання

-

-

Поточні зобов’язання

9702

10203

Чистий прибуток

-143

-1977

Середньорічна кількість акцій (шт.)

410994

411054

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду

101

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

3,1

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

23

23

Для прийняття участі у зборах, Вам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу.

Якщо у Вас немає можливості особисто прийняти участь у зборах, Ви можете делегувати свої права своєму представнику шляхом оформлення доручення на право участі та голосування на річних загальних зборах, посвідчене нотаріусом, депозитарієм, зберігачем або іншої посадовою особою, що має право вчиняти нотаріальні дії.

За неповнолітніх акціонерів до 18 років право голосу мають їх батьки та офіційні опікуни, яким необхідно мати з собою свідоцтво про народження дитини.

Поштову кореспонденцію прохання направляти правлінню ПАТ „УБ ХАЕС” на адресу 30100, м. Нетішин, вул. Ринкова, б.5 .

Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень, здійснюватиметься: в кабінеті головного бухгалтера за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 08-00 до 12-00 год., в електронній формі шляхом надсилання на особисту електронну адресу акціонера, вказану у його письмовому запиті, а такожу день проведення річних загальних зборів – у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів – головний бухгалтер ПАТ «УБ ХАЕС».

Телефони для довідок: (03842) 3-23-73, 3-11-62.

Правління ПАТ „УБ ХАЕС”12.03.2015 р.

Шановні акціонери!

Правління Публічного акціонерного товариства „УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АЕС” повідомляє Вас про скликання річних загальних зборів акціонерів 23 квітня 2015 року о 11:00 в приміщенні актової зали адміністративного будинку ПАТ „УБ ХАЕС” за його місцезнаходженням: Хмельницька обл.., м.Нетішин, вул.Ринкова, будинок 5.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбуватиметься з 09:00 до 10:30 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, що мають право на участь у зборах – 17 квітня 2015 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Обрання лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ «УБ ХАЕС».
Заслуховування та затвердження річного звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УБ ХАЕС» за 2014 рік.
Заслуховування та затвердження річного звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності правління ПАТ «УБ ХАЕС» за 2014 рік.
Заслуховування та затвердження річного звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УБ ХАЕС» за 2014 рік.
Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «УБ ХАЕС».
Прийняття рішення про порядок покриття збитків ПАТ «УБ ХАЕС» за 2014 рік.
Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «УБ ХАЕС» (тис.грн.)

Найменування показника2014 р.

2013р.

Усього активів

35860

39232

Основні засоби

10664

13349

Довгострокові фінансові інвестиції

3490

3490

Запаси

6906

6965

Сумарна дебіторська заборгованість

14677

15012

Грошові кошти та їх еквіваленти

0

284

Нерозподілений прибуток

26806

28783

Власний капітал

27485

29462

Статутний капітал

431,6

431,6

Довгострокові зобов»язання

-

-

Поточні зобов’язання

8375

9770

Чистий прибуток

-1977

-2619,0

Середньорічна кількість акцій (шт.)

411054

411054

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

18

20

Для прийняття участі у зборах, Вам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу.

Якщо у Вас немає можливості особисто прийняти участь у зборах, Ви можете делегувати свої права своєму представнику шляхом оформлення доручення на право участі та голосування на річних загальних зборах, посвідчене нотаріусом, депозитарієм, зберігачем або іншої посадовою особою, що має право вчиняти нотаріальні дії.

За неповнолітніх акціонерів до 18 років право голосу мають їх батьки та офіційні опікуни, яким необхідно мати з собою свідоцтво про народження дитини.

Поштову кореспонденцію прохання направляти правлінню ПАТ „УБ ХАЕС” на адресу 30100, м. Нетішин, вул. Ринкова, б.5 .

Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень, здійснюватиметься: в кабінеті головного бухгалтера за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 08-00 до 12-00 год., в електронній формі шляхом надсилання на особисту електронну адресу акціонера, вказану у його письмовому запиті, а такожу день проведення річних загальних зборів – у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів – головний бухгалтер ПАТ «УБ ХАЕС».

Телефони для довідок: (03842) 3-23-73, 3-11-62.

Правління ПАТ „УБ ХАЕС”

Відомості про зміну електронної пошти ПАТ «УБ ХАЕС»

 

Шановні акціонери!

 

         Публічне акціонерне товариство "Управління будівництва Хмельницької АЕС" повідомляє про зміну електронної пошти Товариства. Попередня електронна пошта ubhaes@atrep.com.ua припиняє своє функціонування у зв’язку із припиненням обслуговування електронних поштових скриньок на домені atrep.com.ua з 21 вересня 2021 року.

         Нова електронна поштова скринька, на яку можна адресувати свої поштові повідомлення для ПАТ «УБ ХАЕС» – ubhaes@ukr.net, діє з 25.08.2021 року.

         Дякуємо за розуміння!

 

         З повагою, правління ПАТ «УБ ХАЕС».

25.08.2021 року.